+44 1372 750800
 
 
 
İngiliz Virgin Adaları 
Company Search Report £72
Memorandum & Articles of Association - Certified £80
Certificate of Incorporation - Registry Certified £74
Certificate of Good Standing £74
Certificate of Incorporation - Apostilled £220
Certificate of Good Standing Apostilled £220
Memorandum & Articles of Association Apostilled £220
Email £0
Courier Service £42

 İngiliz Virgin Adaları (BVI) Şirket Evrakları

BVI Company Documents

Şirket kuruluş acentesi olarak, İngiliz Virgin Adaları'nda Kurumsal İlişkiler Sicil Dairesi ile ilişkilerimiz ve deneyimimiz doğrultusunda, kayıtlı herhangi bir IBC şirketine ait şirket raporlarına veya resmi evrakların kopyalarına ulaşabiliyoruz.

Şirket Evrakları & Arama Talebi
Ücreti
 

BVI Şirket Araştırma Raporu

£64 Ο

BVI Şirket Adı Sorgulama

£20 Ο
Faaliyet Belgesi £70 Ο 

Kuruluş Belgesinin Sicil Dairesi Onaylı Sureti

£80

Ο

Kuruluş Senedinin ve Ana Sözleşmenin Sicil Dairesi Onaylı Sureti £80 
Ο 

Apostilli Şirket Evrakları:

  - Faaliyet Belgesi

  - Kuruluş Senedi & Ana Sözleşme

  - Kuruluş Belgesi

 

£120

£120

£120

 

Ο

Ο

Ο

İngiliz Virgin Adaları Ticaret Kanunu uyarınca, şirketlerin BVI Kurumsal İlişkiler Sicil Dairesi'ne muhasebe kayıtlarını bildirmeleri, hissedar veya müdürlerinin bilgilerini paylaşmaları, beyanname vermeleri, gelirlerini veya cirolarını bildirmeleri gerekmemektedir.

Şirket bilgilerinin ve belgelerinin tamamen gizli tutulması, BVI'da şirket kurmanın en cazip nedenlerindendir.

Bir BVI şirketinde, şirket müdürü veya müdürleri "şirket faaliyetlerini göstermeye ve açıklamaya yetecek kadar" ve "şirketin finansal pozisyonunun daimi olarak ve makul bir tutarlılıkla tespit edilebilmesine olanak veren" kayıtlar tutmalıdır.

BVI Şirket Araştırma Raporu - £64

BVI Şirket Araştırma Raporu şu bilgileri içerir:

 • Şirket Adı veya varsa Ad Değişikliği
 • Şirket Sicil Numarası
 • Kuruluş Tarihi
 • Şirket Türü: özel, plc, nfp,
 • Mevcut Yasal Durumu: Aktif, Pasif, Tasfiye, İflas
 • Beyannameler ve Ekleri
 • Sermaye
 • Kayıtlı Sermaye
 • Hisselerin Sınıfı
 • Hisse Adedi
 • Kayıtlı Temsilci
 • Kayıtlı Şirket Adresi
 • En son lisans harcı ödemesi
 • BVI Sicil Dairesi'ne beyan edilen (eğer edildiyse) ipotek ve borçlar
 • Şirket müdürlerinin kayıtları (eğer beyan edildiyse)
 • Yönetim kurulu üyelerinin kayıtları (eğer beyan edildiyse)
 • İflas kaydı (eğer varsa)

Borç kayıtları, herhangi bir zorunluluk olmaması karşın, bazı durumlarda beyan edilmektedir. (alacaklının istemesi durumunda)

Süre: 2 - 3 iş günü

Şirket kuruluş sözleşmesi ve ana sözleşme £80 ek ücret karşılığında temin edilebilir.

BVI Şirket Adı Sorgulama - £20

BVI Kurumsal İlişkiler Sicil Dairesi'nden şirketin varlığına dair onay istenmesi durumunda, şirketin tam ünvanı ve sicil numarası temin edilebilir.

Süre: 1 - 2 iş günü

BVI Şirket Faaliyet Belgesi - £70

BVI Kurumsal İlişkiler Sicil Dairesi'nden şirketin iyi halde ve faaliyette olduğunu belgeleyen Şirket Faaliyet Belgesi temin edilebilmektedir.

Bu belge Kuruluş Belgesi ile benzerlik gösterir ve şirketin yasal varlığının devam ettiğini, tüm idari gerekliliklerini yerine getirdiğini teyit eder.

Eğer şirketin devlete olan borçları veya cezaları varsa, Faaliyet Belgesi çıkartılamaz ve bu durumda şirketin durumunun düzeltilmesi gerekmektedir.

Resmi Şirket evraklarının Sicil Dairesi onaylı suretleri - her bir evrak için £80

Herhangi bir BVI şirketi için, şirketin faaliyette olduğu onayını almamız halinde, sicil dairesi onaylı resmi şirket evraklarını temin edebiliriz.

Temin edilebilecek olan resmi evraklar şunlardır:

 • Faaliyet Belgesi (İyi Hal Belgesi)
 • Kuruluş Sertifikası
 • Şirket Kuruluş senetleri ve Ana Sözleşmesi

Belgenin onayı ancak Kurumsal İlişkiler Dairesi tarafından aslı gibi olduğuna dair damga vurulduğunda geçerlilik kazanır.

Süre: 2 - 4 iş günü

Apostilli Şirket Evrakları - her bir evrak için £120

Sicil memurluğu ve Vali yardımcısı tarafından evrakın aslı gibi olduğuna dair apostil kaşesi imzalanır.

Aşağıdaki belgeler için Vali yardımcısı ofisinden sertifikasyon (apostil) alınmasıyla birlikte belgeler hazırlanabilir.

 • Faaliyet Belgesi (İyi Hal Belgesi)'nin Onaylı Sureti
 • Kuruluş Sertifikası'nin Onaylı Sureti
 • Şirket Kuruluş senetleri ve Ana Sözleşmesi'nin Onaylı Suretleri

Bu belgelere ilişik olarak aşağıdaki bilgileri teyit eden bir sertifika (damga) eklenecektir.

 • Belgenin hazırlandığı ülke
 • Belgeyi imzalayan kişilerin ismi ve ünvanı
 • Belgeyi imzalayan dairenin resmi mühürü
 • Dosyanın numarası ve imzalandığı yer, tarih

Süre: 10 - 14 iş günü

BVI Kayıtlı Temsilci

Bir BVI şirketi, aşağıdaki şirket kayıtlarını ve evraklarını bağlı bulunduğu Kayıtlı Temsilcisine bildirmek zorundadır, ancak bu  belgelerin incelenmesi konusunda kamusal haklar bulunmaz.

 • Şirket Müdürlerinin kayıtları
 • Şirket Hissedarlarının kayıtları
 • Son 10 yıla ait Kurumsal İlişkiler Sicil dairesi'ne bildirilmiş bütün evrakların suretleri

Ayrıca her şirket aşağıdaki belgelerini saklamakla yükümlüdür:

 • Şirket karar defteri
 • Şirketin işlemlerini göstermeye ve açıklamaya yetecek finansal kayıtlar

Kurumsal İlişkiler Sicil Dairesi

Eğer herhangi bir sebepten dolayı hizmet verilemezse (örneğin şirket BVI'da kayıtlı değilse veya faal değilse), £20 ücret yine de tahsil edilir. İsim sorgulama ücreti ise iade edilemez.

How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us