+44 1372 750800

Limited Şirket (LS)

Şirket Tipi Kuruluş Süresi
Maliyet
LS 3 gün £4200

Türkiye noktalar

 • Sadece 3 gün dahil
 • Yönetim herhangi bir ülkenin vatandaşı olabilir
 • Gerekli Sadece 2 hissedarlar
 • izin verilen% 100 yabancı hissedarlar
 • Yerli ve yabancı hissedarlar için Eşit Muamele
 • Sermaye ihtiyacı sadece 2500 € olduğunu
 • Şirketinizin yönetiminde Türk katılımını gerektiren Zorunluluğu
 • Biz şirket oluşum sürecinin her aşamasında boyunca tam uzman yardımı sağlamak

Yasal Formu: Limited Şirket (LS)

Ana Sözleşmenin hazırlanıp noterde tasdiklenmesi, ortakların imza beyannamesi, ortakların pasaport sureti ve ticari defterler.

Hazırlanma Süresi: 1 gün

Aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Noter tasdikli Şirket Ana Sözleşmesi
 • Noter tasdikli imza beyannameleri
 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik kartları (Yabancılar için pasaport)
 • Şirket müdürünün imza beyannamesi

Sermayenin belirli bir yüzdesinin yatırılması

Hazırlanma Süresi: 1 gün

Ticaret Siciline kayıt olmak için, hissedarların şirketin sermayesinin % 0.04'ünün Rekabet Kurumu'na ödenmiş olduğunu gösteren banka dekontunu almak zorundadır.

Ticaret Sicil Memurluğu'na şirketleşme bildiriminin yapılması

Hazırlanma Süresi: 2 gün

Şirketin hissedarlarının Ticaret Sicil Memurluğu'na kuruluş bildirim formunu, taahhütnameyi ve  ticaret odası kayıt beyanını sunmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan hissedarların pasaportları Türk bir noter tarafından tasdik ettirilir.

 • Kuruluş bildirim formu üç nüsha
 • Noter tasdikli Şirket Ana Sözleşmesi üç nüsha
 • Rekabet Kurumu Harcınının ödendiğini gösteren banka dekontu (şirket sermayesinin % 0.04'ü)
 • Şirketin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış taahhütname
 • Limited şirketin hissedarlarını temsil edecek her bir şahsın ikişer nüsha imza beyannamesi

Ticaret Sicil Memurluğu şirketin kuruluşuna dair Vergi Dairesi ve İş Kurumuna bilgi verir. Ticaret Sicil Memurluğu şirket kuruluşundan itibaren yaklaşık 10 gün içerisinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde kuruluşa dair ilanı yayınlar.

Ticaret Sicili Memurluğu yerel vergi dairesine bildirim yaptıktan sonra bir vergi dairesinden vergi levhasının alınması gerekmektedir. Sicil Memurluğu aynı zamanda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'na da bildirimde bulunur. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan sosyal güvenlik numarasının alınması gerekmektedir.

Ticari Defterlerin Noter Tasdiki

Hazırlanma Süresi: 1 gün

Ticari defterlerin tasdiki

 • Yevmiye Defteri - 200 sayfa
 • Defteri Kebir - 100 sayfa
 • Karar Defteri - 100 sayfa
 • Envanter defteri - 40 sayfa

Kurucular Ticaret Sicil'ine şirket tescilini yaptıkları gün şirket ticari defterlerini de noterde tasdik ettirmelidir. Noter ticari defter tasdikini Vergi Dairesi'ne bildirir.

Ticaret Sicili Bildirimi

Hazırlanma Süresi: 1 gün

Ticaret Sicil Memurluğu şirketin kuruluşuna dair Vergi Dairesi ve İş Kurumuna bilgi verir. Tescil işlemini hızlandırmak için, firma temsilcileri bildirimin yapılıp yapılmadığını takip ederler. Vergi memurları bir tespit raporu hazırlamak için şirket merkezine gelirler. Tespit tutanağında en az bir yetkili imzanın bulunması gerekir.

Ödenmiş Sermaye Belgesi

Hazırlanma Süresi: 1 gün

Şirket sermayesinin tamamı peşin ödenmemiş ise, başlangıç sermayesinin %25'i şirket kuruluşundan itibaren 3 ay içerisinde yatırılmış olmalıdır. Kalan sermaye tutarı ise kuruluş itibariyle 3 yıl içerisinde ödenmelidir.

How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us