+44 1372 750800

Türkiye Şube Ofisi

Şube Tescili

Ana şirketin bir şube kurulmasına ilişkin yönetim kurulu kararının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.

Ticaret Siciline Kayıt ve İlanı

Aşağıdaki belgelerin Ticaret Sicil Memurluğuna sunulması gerekmektedir:

 • Türkiye'de bir şube kurulmasına ilişkin Yönetici kararı
 • Şubeyi temsile ve ilzama yetkili kişinin pasaport sureti (Türk vatandaşları için kimlik ve ikametgah belgesi sureti)
 • Şubeyi temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri
 • Türkiye'deki yetkili temsilciye verilen ve imza sirküleri görevi görecek olan vekalet
 • Ana Şirketin Ticaret Odası Belgesi

Vergi Dairesi'ne Kayıt

Şubeler için kayıt prosedürü şirketler ile aynıdır.

Şube Açılış Prosedürü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bir şube açılması için izin belgesini tayin eden yetkili makamdır.

Şube açmak için başvurular şirketin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmalı ve Bakanlığa teslim edilmelidir. Bakanlık Müsteşarlığına yapılan başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Şirketin ünvanı, uyruğu, kuruluş tarihi, adresi ve sermayesi
 • Türkiye'de ikamet eden yetkili temsilcisinin isim, uyruk ve adresi
 • Şubenin faaliyet konuları
 • Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29'a göre hazırlanmış bir Taahhütname
 • Aşağıdaki bölümde listelenen tüm belgeler (yabancı dilde hazırlanmış belgelerin Türkçe tercümeleri)

Ticaret Sicil Memurluğu Prosedürü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış şube açma izni de dahil olmak üzere tüm belgeler, Ticaret Sicil Memurluğu'na teslim edilmelidir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni için gerekli belgeler:

 • Şirketin şube açma kararının yazılı onayı
 • Şirketin ana sözleşmesinde aslı
 • Şirket'in kaydını ve mevcut yasal durumunu gösteren Kuruluş ve Mevcut durum belgeleri
 • Şirketin yerleşik temsilcisi lehine Şirket tarafından hazırlanmış ve kendisine tam temsil ve mesuliyet veren vekaletname

Bu belgeler apostil edilmelidir.

Ticaret Sicil Memurluğu tarafından gerekli belgeler

 • Yetkili kişi tarafından imzalanmış ve Türkçe olarak hazırlanmış başvuru dilekçesi
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan şube açma izni
 • Vekaletnamenin noter tasdikli 2 nüshası
 • Müzeyyel Beyanname ve ilanı
 • Şube temsilcisi Türk vatandaşı ise, noter tasdikli nüfus cüzdan sureti, değilse noter tasdikli pasaport sureti
 • Temsilcinin imza örneğini ve ünvanını gösteren şirket imza yetkisi
 • Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29'a göre hazırlanmış Taahhütname
 • Ticaret Sicil Memurluğu alınan Oda Sicil Beyanı Formu,

Ticaret Sicil Memurluğu tarafından gerekli tüm evrak ve formlar, şubenin yer aldığı Ticaret Sicil Memurluğu'na teslim edilmelidir.

Sermayesi hisselere bölünmüş olan ve merkezi yurtdışında olan yabancı şirketler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla Türkiye'de bir şube (veya şubeler) açabilirler.

Aşağıdaki işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabidir:

 • Bir şube açma
 • Ana şubeye bağlı ikincil şubeler açma
 • Türkiye'deki şirket temsilcisini değiştirilmesi
 • Ana şubenin ünvanının, işletme türünün, ya da adresinin değiştirilmesi
 • Şube sermayesinin artırılması

Yabancı bir şirketin, Türkiye'de şube açmak için tüm bu işlemlere başlamadan önce, Türkiye'de mukim bir tam yetkili firma temsilcisi tayin etmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir:

Dilekçenin şirket tarafından kaşelenmesi veya imza yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Şirketin Unvanı
 • Şirketin kuruluş tarihi
 • Şirketin Uyruğu
 • Şirketin sermaye miktarı
 • Türkiye'de ikamet eden yetkili temsilcisinin isim, uyruk ve adresi
 • Yetkili temsilcisinin Türkiye'deki bütün ilgili yönetmelik ve yasalara itaat edeceğini belirten taahhüt mektubu
 • Şubenin adresi
 • Şubenin faaliyet konusu (veya konuları)

Bu belgenin amacı Türkiye'de bir şube açılması ile ilgili kararın şirketin yetkili organ(ları) tarafından verildiğini ispat etmektir. Dilekçeye belgenin hem aslı hem de Türkçe tercümesi eklenir.

Şirketin ana sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi, dilekçeye eklenecektir.

Şirketin kurulduğu yeri, zamanı, ve hangi ülkenin hukuk sistemine dayanarak kurulduğunu gösteren Kuruluş Belgesi ile şirketin hala aktif olduğunu gösteren Mevcut Durum Belgesi hazırlanacaktır. Bu belgelerin her birinin aslı ve Türkçe çevirisi dilekçeye ekli olmalıdır.

Şirketin Türkiye'de yerleşik tam yetkili temsilcisine verilecek vekaletname hazırlanmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Şirketin temsilcisi şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetleri yürütür.
 • Temsilci şirketi temsil eder.
 • Temsilci, şubenin gelecekteki faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olan ve Türk mahkemelerinde gerçekleşecek olası tüm davalarda davacı, davalı veya üçüncü taraf olarak, şirketi temsil eder.
 • Temsilcinin geçici olarak yurt dışında kalması gereken durumlarda, temsilci önceden sahip olduğu yetkilerin aynısını başkasına devredebilir.
 • Temsilci, gelecekte emri altına verilecek kişiler arasından yeni temsilciler atamaya yetkilidir.

Vekaletnamenin aslı ve Türkçe tercümesi dilekçeye eklenecektir.

 • Belgeler noter tarafından tasdik edildikten sonra ülkedeki Türk Başkonsolosluğu tarafından yasal hale getirilmelidir; veya
 • Dilekçe Türkçe olarak hazırlanmalı ve yetkili bir kişi tarafından imzalanmalıdır.

Bir temsilcinin kullanılması halinde, vekaletnamenin Türkçe aslı da (veya yasallaştırılan sureti) ayrıca eklenmelidir.

Ekli tüm belgelerin dilekçede listelendiğinden emin olun.

Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu beş nüsha olarak hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.

Türkiye merkezli şirket temsilcisini tayin eden vekaletnamenin noter tasdikli 2 nüshası da beraberinde gönderilmelidir.

Şube Açma iznine dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yazısı da dilekçeye eklenmelidir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 'Müzeyyel Beyanname ve İlanı' denilen özel evrakı teslim etmesi gerekmektedir. Bu belgeler de dilekçeye eklenmelidir.

Şube sorumlu yetkili kişi Türk vatandaşı ise, noter tasdikli nüfus cüzdan sureti dilekçeye eklenmelidir. Aksi halde, yetkili kişinin pasaportunun noter tasdikli sureti gereklidir.

Yetkili kişinin ünvanını gösteren noter tasdikli imza sirküleri dilekçeye ekli olmalıdır.

Verilen tüm bilgilerin doğru olduğunu ve yetkili kişiler tarafından hazırlanıp imzalanmış olduğunu beyan eden bir taahhütname.

İlgili Ticaret Sicil Memurluğundan  Oda Kayit Beyannamesi temin edilebilir. Formun doldurulması gerekmekte olup, şube sorumlusu kişi (ler) in pasaport fotoğrafları bu forma eklenmiş olmalıdır.

Şube

Bir şubenin yükümlülükleri, şube sermayesi ile değil, ana şirketin varlıkları ile sınırlıdır. Şubeler Türkiye'de ikamet eden tam yetkili bir ticari temsilci tarafından yönetilmektedir.

How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us