+44 1372 750800

Türkiye'de Limited Şirket Kuruluşu

Türkiye noktalar

 • Sadece 3 gün dahil
 • Yönetim herhangi bir ülkenin vatandaşı olabilir
 • Gerekli Sadece 2 hissedarlar
 • izin verilen% 100 yabancı hissedarlar
 • Yerli ve yabancı hissedarlar için Eşit Muamele
 • Sermaye ihtiyacı sadece olduğunu
 • Şirketinizin yönetiminde Türk katılımını gerektiren Zorunluluğu
 • Biz şirket oluşum sürecinin her aşamasında boyunca tam uzman yardımı sağlamak

Şirket kuruluş işlemleri yabancı yatırımcılar için tarama sisteminden izleme sistemine doğru geçiş yapılması nedeniyle büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır. Bu durum hem yerel hem de yabancı yatırımcılar için gereksiz prosedürleri ortadan kaldırmıştır. Sermayede veya şirketin yönetiminde Türk ortağın katılımını gerektiren hiçbir kural bulunmamakta olup, bir şirket %100 yabancı sermaye ile kurulabilmektedir. Uyruğunuz veya ikamet yeriniz neresi olursa olsun Türkiye'de sizin adınıza şirket kurabiliyoruz.

Limited Şirketi - Ltd. Şti. - Türkiye'de en yaygın olarak bulunan ticari kuruluşlardır ve sadece 2 hissedar ile 3 gün içerisinde kurulabilmektedir.

Şirket Kuruluş İşlemleri

Öncelikle şirketiniz için seçmiş olduğunuz ünvanın müsait durumda olup olmadığını kontrol etmek için ticari ünvan kontrolü yapıyoruz.

Şirket Ünvanı

Şirketin ticari ünvanı şirketin faaliyet konusunu gösterecek biçimde TTK 45. Maddesine uygun olarak tespit edilmelidir.

Buna göre şirket ticari ünvanında limited kelimesininin geçmesi zorunludur.

Şirketin ünvanının gerçek bir kişinin isim ve soyismini içermesi durumunda, şirket türünü belirten tamlama  kısaltılamaz veya sembolle gösterilemez.

Şirketin ticari ünvanında yabancı kelimelerin yer almasına sadece şirketin ticari faaliyetini oluşturan mal ve hizmetlerin  tanıtıldığı isim veya markanın yabancı olması veya yabancı hissedarların mevcut olması durumunda, ünvanda yer alacak yabancı kelimelerin hukuka, ulusal, kültürel ve tarihsel çıkarlara aykırı olmaması şartıyla izin verilir.

Sermaye

Kuruluş işlemleri tamamlandıktan ve şirket yasal olarak kurulduktan sonra, hissedarların sermaye payları Türkiye'de yer alan bir bankaya yatırılmalıdır. Şirketin asgari sermayesi olmalıdır. Hissedarlar tarafından koyulacak sermaye tutarı farklı miktarlarda olabilmekte ancak en az veya katları olarak hesaplanmaktadır.

Yöneticiler / Hissedarlar

Yabancı uyruklu hissedarın gerçek kişi olması durumunda, aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

 • İki adet pasaport sureti (noter tarafından tercüme ve tasdik edilmiş)

Yabancı uyruklu hissedarın tüzel kişi olması durumunda, aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

 • Yabancı yatırımcı, kendi ülkesindeki ilgili otorite tarafından hazırlanmış Faaliyet Belgesi'ni beraberinde getirmelidir.
 • Bu belge şirketin mevcut faaliyet durumu hakkında bilgi ve yöneticilerin imzalarını içermelidir.
Şirketiniz hakkında tüm detaylı bilgiler tarafımıza Şirket Bilgileri Formu aracılığıyla ulaştırılmalıdır.

Şirket Ana Sözleşmesi tarafımızca hazırlanacak ve noter tasdiki yaptırılacaktır.

Başvuru Koşulları

Aşağıdaki belgelerin Ticaret Sicil Memurluğuna sunulması gerekmektedir:

 • Noter tasdikli Şirket Ana Sözleşmesi
 • Sermaye katkı payının ödendiğini belirten banka dekontu
 • Hissedarların imza beyannameleri ve pasaportlarının noter tasdikli suretleri
 • Hissedarların vesikalık fotoğrafları
 • Şirket hissedarlarını belirleyen yönetim kurulu kararının noter tasdikli suretleri
 • Şirketin ofis adresine dair kira kontratı

Türkiye'de mevzuat gereği şirketiniz için bir ofis alanına sahip olmanız gerekmektedir. Buna göre ya kendi kira sözleşmenizi yapmak durumundasınız, ya da fiili bir ofisin hizmetlerini kullanmak zorundasınız.

Vergi Dairesi Kaydı

Tüzel kişilerin aynı gün içerisinde veya başvuru tarihinden önce vergi dairesine kayıt olabilmesi için bir ofis adresi ne sahip olması gerektiğini unutmayınız. Böylece bir vergi numarası alınır ve şirket defterleri Noter tarafından tasdiklenir.

Noter tasdikli kira sözleşmesi, yine noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte, ilgili vergi dairesine teslim edilmelidir.

Bu işlemler sonrasında, kuruluş süreci tamamlanır ve şirket faaliyetine başlayabilir.

Şirketin Ana Sözleşmesine TTK'nın 506. ve 511. maddelerinde öngörülen başlıkları içermeli, yazılı olarak hazırlanmalı ve tüm hissedarların imzaları ile noter tarafından tasdik edilmelidir:

 • Kurucuların Adları soyadları
 • Adresleri ve Uyrukları

listelenmiş olmalıdır.

Şirket Kuruluş İşlemleri

 • Sizin adınıza gerçekleştireceğimiz işlemler şunlardır:
 • Şirket Ana Sözleşmesinin hazırlanması ve noter tasdikinin yapılması
 • Hissedarlar yabancı gerçek kişi ve / veya tüzel kişiler olabilir
 • Ofis Kira Kontratı
 • Şirketin muhasebe defterlerinin noter tasdikinin yapılması
 • Yabancı hissedar tarafından Sermayenin yatırılması
 • Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına kayıt yapılması
 • Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Bildirim yapılması
 • İşletmeyi açmak ve çalıştırmak için gereken Faaliyet belgesinin ilgili Belediyeden alınması
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurunun yapılması
 • İmza Sirkülerinin noterde hazırlatılması
 • Vergi Dairesine kayıt başvurusu yapılması

Şirket Ticaret Siciline kayıt edildikten ve tasdik edildikten sonra faaliyetine başlayabilir. Her kurulan şirket için benzersiz bir sicil numarası verilmektedir.

Tüm başvurular Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yıllık ücretlere tabidir.

Vekâletname

Bizleri ilgili bakanlıklar, müsteşarlıklar, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve tüm alt birimlerinde, yetkili kuruluşlar, belediyeler, vergi daireleri, esnaf sicilleri, defterdarlık, mal müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumları, il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, ticaret sicil memurlukları, özel ve tüzel kişiler önünde ayrı ayrı veya bir bütün olarak, kuracağımız şirket adına bizi temsil etmeye, işlerimizi takip etmeye, evrakları elden alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, ilgili ticaret siciline kayıt ve tescil ettirmeye, her türlü dilekçeler ve beyannameler vermeye, şirket ana sözleşmesinde düzeltmeler ve eklentiler yapmaya, evraklarını noterlerde imzalamaya, yazılı ve sözlü olarak beyan ve açıklamalarda bulunmaya, gerektiğinde bunları değiştirmeye, geri almaya ve yerine yenilerini vermeye, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak bizlerin yapması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, bu yetkilerin bir kısmı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere ’i vekil tayin ettik.

How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us