Burgerlijk Wetboek Art. 2:175 BW – boek 7

netherlands-coat-armsBurgerlijk Wetboek Art previous companies act next companies act

Bijzondere
overeenkomsten

Titel
1. Koop en ruil

Afdeling
1. Koop: Algemene bepalingen

Artikel 7:1

Koop
is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en
de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Artikel 7:2

1. De
koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel
daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk
aangegaan.

2. De
tussen partijen opgemaakte akte of een afschrift daarvan moet aan de
koper ter hand worden gesteld, desverlangd tegen afgifte aan de
verkoper van een gedateerd ontvangstbewijs. Gedurende drie dagen na
deze terhandstelling heeft de koper het recht de koop te ontbinden.
Komt, nadat de koper van dit recht gebruik gemaakt heeft, binnen zes
maanden tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde zaak of
hetzelfde bestanddeel daarvan opnieuw een koop tot stand, dan
ontstaat het recht niet opnieuw.

3. De
leden 1–2 zijn van overeenkomstige toepassing op de koop van
deelnemings- of lidmaatschapsrechten die recht geven op het gebruik
van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan.

4.
Van het in de leden 1–3 bepaalde kan niet ten nadele van de
koper worden afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als
bedoeld in artikel 214 van Boek 6.

5. De
leden 1–4 zijn niet van toepassing op huurkoop en koop op een
openbare veiling ten overstaan van een notaris. Zij zijn evenmin van
toepassing op een koop als bedoeld in artikel 48a onder a

Artikel 7:3

1. De
koop van een registergoed kan worden ingeschreven in de openbare
registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3, tenzij op
het tijdstip van de inschrijving levering van dat goed door de
verkoper nog niet mogelijk zou zijn geweest wegens de in artikel 97
van Boek 3 vervatte uitsluiting van levering bij voorbaat van
toekomstige registergoederen. Bij de koop van een tot woning bestemde
onroerende zaak of bestanddeel daarvan kan, indien de koper een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, van het in de vorige zin bepaalde niet ten nadele
van de koper worden afgeweken.

2.
Gedurende de bedenktijd, bedoeld in artikel 2 lid 2, kan inschrijving
slechts plaatsvinden indien de koopakte is opgesteld en
medeondertekend door een in Nederland gevestigde notaris.

3.
Tegen de koper wiens koop is ingeschreven kunnen niet worden
ingeroepen:

a.
een na de inschrijving van die koop tot stand gekomen vervreemding of
bezwaring door de verkoper, tenzij deze vervreemding of bezwaring
voortvloeit uit een eerder ingeschreven koop of plaatsvond uit hoofde
van een recht op levering dat volgens artikel 298 van Boek 3 ging
voor dat van de koper en dat de koper op het tijdstip van de
inschrijving van de koop kende of ten aanzien waarvan op dat tijdstip
het proces-verbaal van een conservatoir beslag tot levering was
ingeschreven;

b.
vervreemdingen of bezwaringen die plaatsvinden als vervolg op de
onder a bedoelde vervreemding of bezwaring door de verkoper;

c.
een onderbewindstelling die na de inschrijving van de koop is tot
stand gekomen of die, zo zij tevoren was tot stand gekomen, toen niet
in de openbare registers was ingeschreven, dit laatste tenzij de
koper haar op het tijdstip van de inschrijving van de koop kende;

d.
een na de inschrijving van de koop tot stand gekomen verhuring of
verpachting;

e.
een na de inschrijving van de koop ingeschreven beding als bedoeld in
artikel 252 van Boek 6;

f.
een executoriaal of conservatoir beslag waarvan het proces-verbaal na
de inschrijving van de koop is ingeschreven;

g.
een faillissement of surséance van betaling van de verkoper of
toepassing ten aanzien van hem van de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen, uitgesproken na de dag waarop de koop is
ingeschreven.

4. De
inschrijving van de koop verliest de in lid 3 bedoelde werking met
terugwerkende kracht, indien het goed niet binnen zes maanden na de
inschrijving aan de koper geleverd is. In dat geval wordt bovendien
de koop niet geacht kenbaar te zijn door raadpleging van de openbare
registers.

5.
Nadat de inschrijving haar werking heeft verloren, kan gedurende zes
maanden geen koop tussen dezelfde partijen met betrekking tot
hetzelfde goed worden ingeschreven.

6.
Inschrijving van de koop vindt slechts plaats indien onder de
koopakte een ondertekende en gedateerde verklaring van een notaris is
opgenomen, die zijn naam, voornamen, standplaats en kwaliteit bevat
en waarin verklaard wordt dat de leden 1, 2 en 5 niet aan
inschrijving in de weg staan.

7. De
leden 1–6 zijn niet van toepassing op huurkoop.

Artikel 7:4

Wanneer
de koop is gesloten zonder dat de prijs is bepaald, is de koper een
redelijke prijs verschuldigd; bij de bepaling van die prijs wordt
rekening gehouden met de door de verkoper ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen.

Artikel 7:5

1. In
deze titel wordt verstaan onder “consumentenkoop”: de koop
met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder
begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.

2.
Wordt de zaak verkocht door een gevolmachtigde die handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf, dan wordt de koop aangemerkt als
een consumentenkoop, tenzij de koper ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst weet dat de volmachtgever niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf.

3. De
vorige leden zijn niet van toepassing indien de overeenkomst door
leidingen naar de verbruiker aangevoerd water betreft.

4.
Indien de te leveren roerende zaak nog tot stand moet worden gebracht
en de overeenkomst krachtens welke deze zaak moet worden geleverd
voldoet aan de omschrijving van artikel 750, dan wordt de
overeenkomst mede als een consumentenkoop aangemerkt indien de
overeenkomst wordt gesloten door een aannemer die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en een opdrachtgever,
natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf. De bepalingen van deze titel en die van afdeling 1 van
titel 12 zijn naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn
de bepalingen van deze titel van toepassing.

Artikel 7:6

1.
Bij een consumentenkoop kan van de afdelingen 1-7 van deze titel niet
ten nadele van de koper worden afgeweken en kunnen de rechten en
vorderingen die de wet aan de koper ter zake van een tekortkoming in
de nakoming van de verplichtingen van de verkoper toekent, niet
worden beperkt of uitgesloten.

2.
Lid 1 is niet van toepassing op de artikelen 11, 12, 13, 26 en 35,
doch bedingen in algemene voorwaarden waarbij ten nadele van de koper
wordt afgeweken van die artikelen, worden als onredelijk bezwarend
aangemerkt.

3. De
toepasselijkheid op de consumentenkoop van een recht dat de door de
richtlijn nr. 99/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de
verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (PbEG L 171)
voorziene bescherming niet of slechts ten dele biedt, kan er niet toe
leiden dat de koper de bescherming verliest die hem krachtens deze
richtlijn wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht
van de lidstaat van de Europese Unie of de andere staat die partij is
bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waar
hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

Artikel 7:6a

1.
Indien in geval van een consumentenkoop in een garantie door de
verkoper of de producent bepaalde eigenschappen zijn toegezegd, bij
het ontbreken waarvan de koper bepaalde rechten of vorderingen worden
toegekend, dan kan de koper deze uitoefenen onverminderd alle andere
rechten of vorderingen die de wet de koper toekent.

2. In
een garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld
welke in lid 1 bedoelde rechten of vorderingen een koper worden
toegekend en moet worden vermeld dat deze een koper toekomen
onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent. Voorts
moeten in een garantie de naam en het adres worden vermeld van de
verkoper of de producent van wie de garantie afkomstig is, alsmede de
duur en het gebied waarvoor de garantie geldt.

3. De
in lid 2 bedoelde gegevens moeten de koper op zijn verlangen worden
verstrekt. Dit geschiedt schriftelijk of op een andere ter
beschikking van de koper staande en voor hem toegankelijke duurzame
gegevensdrager.

4. De
aan de koper door de verkoper of de producent in een garantiebewijs
toegekende rechten of vorderingen komen hem ook toe indien de zaak
niet de eigenschappen bezit die in een reclame door deze verkoper of
producent zijn toegezegd.

5. In
dit artikel wordt verstaan onder:

1.
garantie: een in een garantiebewijs of reclame gedane toezegging als
bedoeld in lid 1;

2.
producent: de fabrikant van de zaak, degene die de zaak in de
Europese Economische Ruimte invoert, alsmede een ieder die zich als
producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander
onderscheidingsteken op de zaak aan te brengen.

Artikel 7:7

1.
Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijze mag
aannemen dat deze toezending is geschied ten einde hem tot een koop
te bewegen, is ongeacht enige andersluidende mededeling van de
verzender jegens deze bevoegd de zaak om niet te behouden, tenzij het
hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied.

2. De
toezending aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf van een niet door deze bestelde
zaak met het verzoek tot betaling van een prijs, is niet toegestaan.
Wordt desalniettemin een zaak toegezonden als bedoeld in de eerste
volzin, dan is het in lid 1 bepaalde omtrent de bevoegdheid, de zaak
om niet te behouden, van overeenkomstige toepassing.

3.
Indien de ontvanger in de gevallen, bedoeld in de leden 1–2, de
zaak terugzendt, komen de kosten hiervan voor rekening van de
verzender.

4.
Lid 2 is van overeenkomstige toepassing op het verrichten ten behoeve
van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf van een niet door deze opgedragen dienst.

Artikel 7:8

Wordt
een nieuw gebouwde of te bouwen woning, bestaande uit een onroerende
zaak of bestanddeel daarvan, verkocht en is de koper een natuurlijk
persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
dan zijn de artikelen 767 en 768 van overeenkomstige toepassing.
Hiervan kan niet ten nadele van de koper worden afgeweken, behoudens
bij een standaardregeling als bedoeld in artikel 214 van Boek 6.

Afdeling
2. Verplichtingen van de verkoper

Artikel 7:9

1. De
verkoper is verplicht de verkochte zaak met toebehoren in eigendom
over te dragen en af te leveren. Onder toebehoren zijn de aanwezige
titelbewijzen en bescheiden begrepen; voor zover de verkoper zelf
daarbij belang behoudt, is hij slechts verplicht om aan de koper op
diens verlangen en op diens kosten een afschrift of uittreksel af te
geven.

2.
Onder aflevering wordt verstaan het stellen van de zaak in het bezit
van de koper.

3. In
geval van koop met eigendomsvoorbehoud wordt onder aflevering
verstaan het stellen van de zaak in de macht van de koper.

Artikel 7:10

1. De
zaak is voor risico van de koper van de aflevering af, zelfs al is de
eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft hij de koopprijs
verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door
een oorzaak die niet aan de verkoper kan worden toegerekend.

2.
Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop de koper in verzuim is
met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering
moet medewerken. Ingeval naar de soort bepaalde zaken zijn verkocht,
doet het verzuim van de koper het risico eerst op hem overgaan,
wanneer de verkoper de voor de uitvoering van de overeenkomst
bestemde zaken heeft aangewezen en de koper daarvan heeft verwittigd.

3.
Indien de koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koop
of op vervanging van de zaak inroept, blijft deze voor risico van de
verkoper.

4.
Wanneer de zaak na de aflevering voor risico van de verkoper is
gebleven, is het tenietgaan of de achteruitgang ervan door toedoen
van de koper eveneens voor rekening van de verkoper. De koper moet
echter van het ogenblik af dat hij redelijkerwijs rekening moet
houden met het feit dat hij de zaak zal moeten teruggeven, als een
zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen; artikel 78 van
Boek 6 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7:11

Indien
bij een consumentenkoop de zaak bij de koper wordt bezorgd door de
verkoper of een door deze aangewezen vervoerder, is de zaak pas voor
risico van de koper van de bezorging af, zelfs al was zij reeds
eerder afgeleverd in de zin van artikel 9.

Artikel 7:12

1.
Kosten van aflevering, die van weging en telling daaronder begrepen,
komen ten laste van de verkoper.

2.
Kosten van afhalen en kosten van een koopakte en van de overdracht
komen ten laste van de koper.

Artikel 7:13

Indien
bij een consumentenkoop de zaak bij de koper wordt bezorgd door de
verkoper of een door deze aangewezen vervoerder, kunnen daarvoor
slechts kosten worden gevorderd, voor zover zij bij het sluiten van
de overeenkomst door de verkoper afzonderlijk zijn opgegeven of door
de verkoper de gegevens zijn verschaft op grond waarvan zij door hem
worden berekend. Hetzelfde geldt voor kosten, verschuldigd voor
andere werkzaamheden die de verkoper in verband met de koop voor de
koper verricht.

Artikel 7:14

Van
de dag van aflevering af komen de vruchten toe aan de koper, met dien
verstande dat burgerlijke vruchten van dag tot dag berekend worden.

Artikel 7:15

1. De
verkoper is verplicht de verkochte zaak in eigendom over te dragen
vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van
die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.
Ongeacht enig andersluidend beding staat de verkoper in voor de
afwezigheid van lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die
vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, doch daarin
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet waren
ingeschreven.

Artikel 7:16

Wanneer
tegen de koper een vordering wordt ingesteld tot uitwinning of tot
erkenning van een recht waarmede de zaak niet belast had mogen zijn,
is de verkoper gehouden in het geding te komen ten einde de belangen
van de koper te verdedigen.

Artikel 7:17

1. De
afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

2.
Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet
op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de
zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond
van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de
zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan
nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te
betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een
bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

3.
Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere
soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt
indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het
overeengekomene afwijkt.

4. Is
aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de
zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van
aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te
beantwoorden.

5. De
koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook
kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of
ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de
verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten
waarschuwen.

6.
Bij koop van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte
vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak
daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7:18

1.
Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een
consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt,
gelden mededelingen die door of ten behoeve van een vorige verkoper
van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
omtrent de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de
verkoper, behoudens voor zover deze een bepaalde mededeling kende
noch behoorde te kennen of deze mededeling uiterlijk ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst op een voor de koper duidelijke wijze
is herroepen, dan wel de koop niet door deze mededeling beïnvloed
kan zijn.

2.
Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet
aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het
overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering
openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking
zich daartegen verzet.

3.
Indien in geval van een consumentenkoop de verkoper verplicht is zorg
te dragen voor de installatie van de zaak en deze installatie
ondeugdelijk is uitgevoerd, wordt dit gelijkgesteld aan een gebrek
aan overeenstemming van de zaak aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt
indien de installatie door de koper ondeugdelijk is uitgevoerd en dit
te wijten is aan de montagevoorschriften die met de levering van de
zaak aan de koper zijn verstrekt.

Artikel 7:19

1. In
geval van een executoriale verkoop kan de koper zich er niet op
beroepen dat de zaak behept is met een last of een beperking die er
niet op had mogen rusten, of dat deze niet aan de overeenkomst
beantwoordt, tenzij de verkoper dat wist.

2.
Hetzelfde geldt indien de verkoop bij wijze van parate executie
plaatsvindt, mits de koper dit wist of had moeten weten. Bij een
consumentenkoop kan de koper zich er echter wel op beroepen dat de
zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Afdeling
3. Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de
verkoper

Artikel 7:20

Is de
zaak behept met een last of een beperking die er niet op had mogen
rusten, dan kan de koper eisen dat de last of de beperking wordt
opgeheven, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen.

Artikel 7:21

1.
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de
koper eisen:

a.
aflevering van het ontbrekende;

b.
herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan
redelijkerwijs kan voldoen;

c.
vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het
overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de
zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking
rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet
als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

2. De
kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen kunnen
niet aan de koper in rekening worden gebracht.

3. De
verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het
bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien,
binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de
koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.

4.
Bij een consumentenkoop komt de koper in afwijking van lid 1 slechts
dan geen herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien
herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd
kan worden.

5.
Herstel of vervanging kan bij een consumentenkoop van de verkoper
niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan
tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere
vordering die de koper toekomt, gelet op de waarde van de zaak indien
zij aan de overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van
het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht
of een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper
veroorzaakt.

6.
Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke
tijd nadat hij daartoe door de koper schriftelijk is aangemaand, aan
zijn verplichting tot herstel van de afgeleverde zaak heeft voldaan,
is de koper bevoegd het herstel door een derde te doen plaatsvinden
en de kosten daarvan op de verkoper te verhalen.

Artikel 7:22

1.
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij
een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:

a. de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het
overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met
haar gevolgen niet rechtvaardigt;

b. de
prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van
het overeengekomene.

2. De
in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en
vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen
worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting
als bedoeld in artikel 21 lid 3.

3.
Voorzover daarvan in deze afdeling niet is afgeweken zijn op de in
lid 1 onder b bedoelde bevoegdheid de bepalingen van afdeling 5 van
titel 5 van Boek 6 omtrent ontbinding van een overeenkomst van
overeenkomstige toepassing.

4. De
rechten en bevoegdheden genoemd in lid 1 en de artikelen 20 en 21
komen de koper toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen.

Artikel 7:23

1. De
koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet
aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet
binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak
een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of
heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te
kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving
binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een
consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de
ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn
van twee maanden na de ontdekking tijdig is.

2.
Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling
zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren na de
overeenkomstig het eerste lid gedane kennisgeving. Doch de koper
behoudt de bevoegdheid om aan een vordering tot betaling van de prijs
zijn recht op vermindering daarvan of op schadevergoeding tegen te
werpen.

3. De
termijn loopt niet zolang de koper zijn rechten niet kan uitoefenen
als gevolg van opzet van de verkoper.

Artikel 7:24

1.
Indien op grond van een consumentenkoop een zaak is afgeleverd die
niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst
mocht verwachten, heeft de koper jegens de verkoper recht op
schadevergoeding overeenkomstig de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van
Boek 6.

2.
Bestaat de tekortkoming in een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van
titel 3 van Boek 6, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor schade
als in die afdeling bedoeld, tenzij

a.
hij het gebrek kende of behoorde te kennen,

b.
hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of

c.
het betreft zaakschade terzake waarvan krachtens afdeling 3 van titel
3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die
afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de
afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6.

3.
Indien de verkoper de schade van de koper vergoedt krachtens lid 2
onder a of b, is de koper verplicht zijn rechten uit afdeling 3 van
titel 3 van Boek 6 aan de verkoper over te dragen.

Artikel 7:25

1.
Heeft de koper, in geval van een tekortkoming als bedoeld in artikel
24, een of meer van zijn rechten ter zake van die tekortkoming tegen
de verkoper uitgeoefend, dan heeft de verkoper recht op
schadevergoeding jegens degene
van wie hij de zaak heeft gekocht, mits ook deze bij die overeenkomst
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf heeft gehandeld. Kosten
ter zake van verweer worden slechts vergoed voor zover zij in
redelijkheid door de verkoper zijn gemaakt.

2.
Van lid 1 kan niet ten nadele van de verkoper worden afgeweken.

3.
Het recht op schadevergoeding krachtens lid 1 komt de verkoper niet
toe indien de afwijking betrekking heeft op feiten die hij kende of
behoorde te kennen, dan wel haar oorzaak vindt in een omstandigheid
die is voorgevallen nadat de zaak aan hem werd afgeleverd.

4.
Indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens de
verkoper bezat, is het recht van de verkoper op schadevergoeding
krachtens lid 1 beperkt tot het bedrag waarop hij aanspraak had
kunnen maken indien hij de toezegging niet had gedaan.

5. Op
het verhaal krachtens eerdere koopovereenkomsten zijn de vorige leden
van overeenkomstige toepassing.

6. De
vorige leden zijn niet van toepassing voor zover het betreft schade
als bedoeld in artikel 24 lid 2.

Afdeling
4. Verplichtingen van de koper

Artikel 7:26

1. De
koper is verplicht de prijs te betalen.

2. De
betaling moet geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering.
Bij een consumentenkoop kan de koper tot vooruitbetaling van ten
hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

3. Is
voor de eigendomsoverdracht een notariële akte vereist, gevolgd
door inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers,
dan moet het verschuldigde ten tijde van de ondertekening van de akte
tenminste uit de macht van de koper zijn gebracht en behoeft het pas
na de inschrijving in de macht van de verkoper te worden gebracht.

4.
Bij de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of
bestanddeel daarvan, kan de koper die een natuurlijk persoon is en
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet worden
verplicht tot vooruitbetaling van de koopprijs, behoudens dat kan
worden bedongen dat hij ter verzekering van de nakoming van zijn
verplichtingen een bedrag dat niet hoger is dan 10% van de koopprijs,
in depot stort bij een notaris dan wel voor dit bedrag vervangende
zekerheid stelt. Van
het in de eerste zin bepaalde kan niet ten nadele van de koper worden
afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als bedoeld in artikel
214 van Boek 6. Het teveel betaalde geldt als onverschuldigd betaald.

5.
Lid 4 is van overeenkomstige toepassing op de koop van deelnemings-
of lidmaatschapsrechten die recht geven op het gebruik van een tot
bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan.

6. De
leden 4–5 zijn niet van toepassing op een koop als bedoeld in
artikel 48a onder a.

Artikel 7:27

Wanneer
de koper gestoord wordt of goede grond heeft te vrezen dat hij
gestoord zal worden door een vordering tot uitwinning of tot
erkenning van een recht op de zaak dat daarop niet had mogen rusten,
kan hij de betaling van de koopprijs opschorten, tenzij de verkoper
voldoende zekerheid stelt om het nadeel te dekken dat de koper dreigt
te lijden.

Artikel 7:28

Bij
een consumentenkoop verjaart de rechtsvordering tot betaling van de
koopprijs door verloop van twee jaren.

Artikel 7:29

1.
Heeft de koper de zaak ontvangen doch is hij voornemens deze te
weigeren, dan moet hij als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud
ervan zorgen; hij heeft op de zaak een retentierecht totdat hij door
de verkoper voor de door hem in redelijkheid gemaakte kosten
schadeloos is gesteld.

2. De
koper die voornemens is een aan hem verzonden en op de plaats van
bestemming te zijner beschikking gestelde zaak te weigeren, moet, zo
dit geen betaling van de koopprijs en geen ernstige bezwaren of
onredelijke kosten meebrengt, deze in ontvangst nemen, tenzij de
verkoper op de plaats van bestemming aanwezig is of iemand aldaar
bevoegd is zich voor zijn rekening met de zorg voor de zaak te
belasten.

Artikel 7:30

Wanneer
in de gevallen, in artikel 29 voorzien, de zaak aan snel tenietgaan
of achteruitgang onderhevig is of wanneer de bewaring daarvan
ernstige bezwaren of onredelijke kosten zou meebrengen, is de koper
verplicht de zaak op een geschikte wijze te doen verkopen.

Afdeling
5. Bijzondere gevolgen van verzuim van de koper

Artikel 7:31

Indien
de overeenkomst aan de koper de bevoegdheid geeft door aanwijzing van
maat of vorm of op andere wijze de zaak te specificeren en hij
daarmede in verzuim is, kan de verkoper daartoe zelf overgaan, met
inachtneming van de hem bekende behoeften van de koper.

Artikel 7:32

Ingeval
de koper met de inontvangstneming in verzuim is, vindt artikel 30
overeenkomstige toepassing.

Afdeling
6. Bijzondere gevallen van ontbinding

Artikel 7:33

Indien
de aflevering van een roerende zaak op een bepaalde dag essentieel is
en op die dag de koper niet in ontvangst neemt, levert zulks een
grond op tot ontbinding als bedoeld in artikel 265 van Boek 6.

Artikel 7:34

De
verkoper kan de koop door een schriftelijke verklaring ontbinden,
indien het achterwege blijven van inontvangstneming hem goede grond
geeft te vrezen dat de prijs niet zal worden betaald.

Artikel 7:35

1.
Indien de verkoper bij een consumentenkoop krachtens een bij die
overeenkomst gemaakt beding de koopprijs na het sluiten van de koop
verhoogt, is de koper bevoegd de koop door een schriftelijke
verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer
dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

2.
Voor de toepassing van lid 1 wordt onder koopprijs begrepen het
bedrag dat bij het sluiten van de overeenkomst onder voorbehoud van
prijswijziging voorlopig als koopprijs is opgegeven.

Afdeling
7. Schadevergoeding

Artikel 7:36

1. In
geval van ontbinding van de koop is, wanneer de zaak een dagprijs
heeft, de schadevergoeding gelijk aan het verschil tussen de in de
overeenkomst bepaalde prijs en de dagprijs ten dage van de
niet-nakoming.

2.
Voor de berekening van deze schadevergoeding is de in aanmerking te
nemen dagprijs die van de markt waar de koop plaatsvond, of, indien
er geen dergelijke dagprijs is of deze bezwaarlijk zou kunnen worden
toegepast, de prijs van de markt die deze redelijkerwijs kan
vervangen; hierbij wordt rekening gehouden met verschillen in de
kosten van vervoer van de zaak.

Artikel 7:37

Heeft
de koper of de verkoper een dekkingskoop gesloten en is hij daarbij
redelijk te werk gegaan, dan komt hem het verschil toe tussen de
overeengekomen prijs en die van de dekkingskoop.

Artikel 7:38

De
bepalingen van de twee voorgaande artikelen sluiten het recht op een
hogere schadevergoeding niet uit ingeval meer schade is geleden.

Afdeling
8. Recht van reclame

Artikel 7:39

1. De
verkoper van een roerende, aan de koper afgeleverde zaak die niet een
registergoed is, kan, indien de prijs niet betaald is en in verband
daarmee aan de vereisten voor een ontbinding als bedoeld in artikel
265 van Boek 6 is voldaan, de zaak door een tot de koper gerichte
schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de
koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn
rechtsverkrijger; de artikelen 271, 273, 275 en 276 van Boek 6 zijn
van overeenkomstige toepassing.

2. Is
slechts de prijs van een bepaald deel van het afgeleverde niet
betaald, dan kan de verkoper slechts dat deel terugvorderen. Is ten
aanzien van het geheel een deel van de prijs niet betaald, dan kan de
verkoper een daaraan evenredig deel van het afgeleverde terugvorderen
indien het afgeleverde voor een zodanige verdeling vatbaar is. In
beide gevallen wordt de koop slechts voor het teruggevorderde deel
van het afgeleverde ontbonden.

3. In
alle andere gevallen van gedeeltelijke betaling van de prijs kan de
verkoper slechts het afgeleverde in zijn geheel terugvorderen tegen
teruggave van het reeds betaalde.

Artikel 7:40

1. Is
de koper in staat van faillissement verklaard of is aan hem surséance
van betaling verleend, dan heeft de terugvordering geen gevolg,
indien door de curator, onderscheidenlijk door de koper en de
bewindvoerder, binnen een hun daartoe door de verkoper bij diens
verklaring te stellen redelijke termijn de koopprijs wordt betaald of
voor deze betaling zekerheid wordt gesteld.

2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien ten aanzien
van de koper de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van
toepassing is verklaard, tenzij de koopovereenkomst tot stand is
gekomen na de uitspraak tot de toepassing van de
schuldsaneringsregeling.

Artikel 7:41

De
bevoegdheid tot terugvordering kan slechts worden uitgeoefend voor
zover het afgeleverde zich nog in dezelfde staat bevindt als waarin
het werd afgeleverd.

Artikel 7:42

1.
Tenzij de zaak in handen van de koper is gebleven, vervalt de
bevoegdheid tot terugvordering wanneer de zaak overeenkomstig artikel
90 lid 1 of artikel 91 van Boek 3 anders dan om niet is overgedragen
aan een derde die redelijkerwijs niet behoefde te verwachten dat het
recht zou worden uitgeoefend.

2. Is
de zaak na de aflevering anders dan om niet in vruchtgebruik gegeven
of verpand, dan is lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7:43

De
verkoper kan zijn in artikel 39 omschreven bevoegdheid niet
uitoefenen, indien de koper voor de volle koopprijs handelspapier
heeft geaccepteerd.

Bij
acceptatie voor een gedeelte van de prijs kan de verkoper die
bevoegdheid slechts uitoefenen, indien hij ten behoeve van de koper
zekerheid stelt voor de vergoeding van hetgeen de koper uit hoofde
van zijn acceptatie zou moeten betalen.

Artikel 7:44

De in
artikel 39 omschreven bevoegdheid van de verkoper vervalt, wanneer
zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van
de koopprijs opeisbaar is geworden, als zestig dagen, te rekenen van
de dag waarop de zaak onder de koper of onder iemand van zijnentwege
is opgeslagen.

Afdeling
9. Koop op proef

Artikel 7:45

1.
Koop op proef wordt geacht te zijn gesloten onder de opschortende
voorwaarde dat de zaak de koper voldoet.

2.
Laat deze een termijn, voldoende om de zaak te beoordelen,
voorbijgaan zonder de verkoper van zijn beslissing in kennis te
stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren.

Artikel 7:46

Zolang
de koop niet definitief is, is de zaak voor risico van de verkoper.

Afdeling
9A. Overeenkomsten op afstand

Artikel 7:46a

In
deze afdeling wordt verstaan onder:

a.
overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van
een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor
verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één
of meer technieken voor communicatie op afstand;

b.
koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop
is;

c.
overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten: de tot het
verrichten van diensten strekkende overeenkomst op afstand tussen een
dienstverlener die handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf;

d.
financiële dienst: iedere dienst van bancaire aard of op het
gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen,
beleggingen en betalingen;

e.
techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder
gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden
gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand;

f.
communicatietechniekexploitant: een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ter beschikking stellen
van één of meer technieken voor communicatie op afstand
aan verkopers of dienstverleners;

g.
richtlijn: richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming
van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144);

h.
richtlijn nr. 2002/65/EG: richtlijn nr. 2002/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 september 2002
betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan
consumenten (PbEG L 271).

Artikel 7:46b

1.
Artikel 5 lid 3 is niet van toepassing op koop op afstand.

2.
Deze afdeling is niet van toepassing op de koop op afstand:

a.
die wordt gesloten met gebruikmaking van distributieautomaten of
geautomatiseerde handelsruimten;

b. op
een veiling.

3. De
artikelen 46c-46e en 46f lid 1 zijn niet van toepassing op de koop op
afstand van hoofdzakelijk levensmiddelen die worden afgeleverd aan de
koper op diens woon- of verblijfplaats of werkplek door frequent en
op gezette tijden langskomende bezorgers.

Artikel 7:46c

1.
Tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de
wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op
afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze,
de volgende gegevens worden verstrekt, waarvan het commerciële
oogmerk ondubbelzinnig moet blijken:

a. de
identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot
vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van
de verkoper;

b. de
belangrijkste kenmerken van de zaak;

c. de
prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;

d.
voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;

e. de
wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;

f.
het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van
ontbinding overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e;

g.
indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op
afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief:
de hoogte van het geldende tarief;

h. de
termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor
het gestand doen van de prijs;

i.
voor zover van toepassing, in geval van een koop op afstand die
strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken: de
minimale duur van de overeenkomst.

2.
Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet
aan derden af te leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering,
moeten aan de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk
of, voor zover het de in de onderdelen a en c-e bedoelde gegevens
betreft, op een andere te zijner beschikking staande en voor hem
toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens worden
verstrekt, behoudens voor zover zulks reeds is geschied voordat de
koop op afstand werd gesloten:

a. de
gegevens, bedoeld in de onderdelen a-f van lid 1;

b. de
vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding
overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e lid 2;

c.
het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper een
klacht kan indienen;

d.
voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in
het kader van de koop op afstand aangeboden diensten;

e.
indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan
wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst.

Artikel 7:46d

1.
Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper
het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen,
bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van
overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede
zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.

2. In
geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens
ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak,
aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.

3. In
geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op
kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De
teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig
dagen na de ontbinding plaatsvinden.

4. De
leden 1–3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand:

a.
van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de
financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;

b.
van zaken die:

1°.
zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

2°.
duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3°.
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4°.
snel kunnen bederven of verouderen;

c.
van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper
hun verzegeling heeft verbroken;

d.
van kranten en tijdschriften.

Artikel 7:46e

1.
Ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1
brengt van rechtswege en zonder dat de koper een boete is
verschuldigd de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt
dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening van de
prijs een geldsom leent.

2. In
geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel
46d lid 1 heeft de koper tevens het recht een ingevolge een
overeenkomst tussen de verkoper en een derde aangegane overeenkomst
die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten behoeve van de
voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.

Artikel 7:46f

1.
Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in,
wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen dertig dagen, te
rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper
heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de
verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend
onmogelijk is.

2.
Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet
beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk worden
kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door
hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk
en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving
plaatsvinden.

3.
Indien in het in lid 2 bedoelde geval de verkoper krachtens een voor
dan wel bij het sluiten van de koop op afstand gemaakt beding de
bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke kwaliteit en prijs te geven,
komen de kosten van het terugzenden van de zaak in geval van
ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1
ten laste van de verkoper. De koper moet daarvan op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden kennis gegeven.

Artikel 7:46g

De
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, van wie een betaalkaart frauduleus is gebruikt in het
kader van koop op afstand, kan niet worden verplicht tot betaling van
de hem als gevolg van dat frauduleuze gebruik in rekening gebrachte
bedragen, behoudens voor zover dat gebruik een gevolg is van een
omstandigheid die aan hem kan worden toegerekend. Het terzake reeds
betaalde geldt als onverschuldigd betaald.

Artikel 7:46h

1.
Aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf moeten bij het gebruik van de telefoon voor het
doen van ongevraagde oproepen ter bevordering van de totstandkoming
van een koop op afstand, aan het begin van elk gesprek duidelijk de
identiteit van de verkoper, alsmede het commerciële oogmerk van
de oproep worden medegedeeld.

2.
Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke
tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen
van ongevraagde communicatie, ter bevordering van de totstandkoming
van een koop op afstand, aan een natuurlijk persoon die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitsluitend
toegestaan, indien de desbetreffende persoon daarvoor voorafgaand
toestemming heeft verleend onverminderd hetgeen is bepaald in lid 3.

3.
Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische
berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van een zaak
mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie ter
bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand met
betrekking tot eigen gelijksoortige zaken, mits bij de verkrijging
van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de
gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet
aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische
contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft
gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid
wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen
tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens.
Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is
van overeenkomstige toepassing.

4.
Bij het gebruik van elektronische berichten ter bevordering van de
totstandkoming van een koop op afstand dienen te allen tijde de
volgende gegevens te worden vermeld:

a. de
werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt
overgebracht, en

b.
een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot
beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

5.
Het gebruik van andere dan de in lid 2 genoemde technieken voor
communicatie op afstand voor het overbrengen van ongevraagde
communicatie of het doen van ongevraagde mededelingen, ter
bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan een
natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, is toegestaan, tenzij de desbetreffende persoon te kennen
heeft gegeven dat hij communicatie of mededelingen waarbij van deze
technieken gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen.

6.
Degene die ongevraagd communicatie overbrengt of mededelingen doet
ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, neemt
passende maatregelen om ten minste eenmaal per jaar de personen,
bedoeld in lid 5, bekend te maken met de mogelijkheden tot het doen
van een kennisgeving als bedoeld in lid 5. De bekendmaking kan via
een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere
geschikte wijze plaatsvinden.

7.
Aan de maatregelen, bedoeld in de leden 2 en 5, zijn voor de in die
leden bedoelde personen geen kosten verbonden.

Artikel 7:46i

1. De
artikelen 46b lid 2, 46c, 46d leden 1–3 en 4, onderdeel a, 46e
en 46f leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de
overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die niet een
financiële dienst zijn. De artikelen 46g–46h zijn van
overeenkomstige toepassing op overeenkomsten op afstand tot het
verrichten van diensten.

2. In
afwijking van lid 1 zijn de in dat lid genoemde artikelen niet van
toepassing op de overeenkomst op afstand:

a.
tot het verrichten van diensten, die wordt gesloten met een
telecommunicatie-exploitant door gebruikmaking van een openbare
telefoon;

b.
tot aanneming van werk die strekt tot de bouw van een onroerende
zaak.

3. In
afwijking van lid 1 zijn de artikelen 46c-46e en 46f lid 1 niet van
toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van
diensten die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding betreft, indien de dienstverlener zich er bij het
sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te
verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

4.
In afwijking van lid 1 is artikel 46c lid 2 niet van toepassing op de
overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die in één
keer worden verricht met behulp van een techniek voor communicatie op
afstand en die in rekening worden gebracht door de
communicatietechniekexploitant. Desalniettemin moet aan de
wederpartij steeds het bezoekadres van de vestiging van de
dienstverlener waar de wederpartij een klacht kan indienen, worden
medegedeeld.

5. In
afwijking van lid 1 is artikel 46d niet van toepassing op de
overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten:

a.
waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen
voordat de in artikel 46d lid 1, eerste en derde volzin, bedoelde
termijn is verstreken;

b.
betreffende weddenschappen en loterijen.

6. In
geval van een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten
lopen de in artikel 46d lid 1, eerste en tweede volzin, bedoelde
termijnen vanaf het sluiten van de overeenkomst.

7.
Een beding in een overeenkomst op afstand tot het verrichten van
financiële diensten dat de wederpartij belast met het bewijs ter
zake van de naleving van de verplichtingen die krachtens richtlijn
nr. 2002/65/EG op de dienstverlener rusten, is vernietigbaar.

Artikel 7:46j

1.
Van deze afdeling kan niet ten nadele van de koper dan wel de
wederpartij worden afgeweken.

2.
Lid 1 is niet van toepassing op artikel 46f lid 1.

3. De
toepasselijkheid op de overeenkomst van een recht dat de door de
richtlijn nr. 97/7/EG respectievelijk richtlijn nr. 2002/65/EG
voorziene bescherming niet of slechts ten dele biedt, kan er niet toe
leiden dat de koper dan wel de wederpartij de bescherming verliest
die hem krachtens de richtlijn nr. 97/7/EG respectievelijk richtlijn
nr. 2002/65/EG wordt geboden door de dwingende bepalingen van het
recht van de lid-staat van de Europese Unie of de andere staat die
partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte, waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

Afdeling
10. Koop van vermogensrechten

Artikel 7:47

Een
koop kan ook op een vermogensrecht betrekking hebben. In dat geval
zijn de bepalingen van de vorige afdelingen van toepassing voor zover
dit in overeenstemming is met de aard van het recht.

Artikel 7:48

1.
Hij die een nalatenschap verkoopt zonder de goederen daarvan stuk
voor stuk op te geven, is slechts gehouden voor zijn hoedanigheid van
erfgenaam in te staan.

2.
Heeft de verkoper reeds vruchten genoten, een tot de nalatenschap
behorende vordering geïnd of goederen uit de nalatenschap
vervreemd, dan moet hij die aan de koper vergoeden.

3. De
koper moet aan de verkoper vergoeden hetgeen deze wegens de schulden
en lasten der nalatenschap heeft betaald en hem voldoen hetgeen hij
als schuldeiser van de nalatenschap te vorderen had.

Afdeling
10A. Koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken

Artikel 7:48a

In
deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a.
koop: iedere overeenkomst en ieder samenstel van overeenkomsten met
een duur van ten minste drie jaren en met de strekking dat de ene
partij – de verkoper – tegen betaling van een totaalprijs
aan de andere partij – de koper – een zakelijk of
persoonlijk recht geeft of zich verbindt te geven tot het gebruik
voor ten minste een week per jaar van een of meer tot bewoning
bestemde onroerende zaken of bestanddelen daarvan;

b.
verkoper: een verkoper als bedoeld onder a, die bij de koop handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

c.
koper: een koper als bedoeld onder a, die een natuurlijk persoon is
en bij de koop niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf;

d.
richtlijn: richtlijn nr. 94/47/EG van het Europees Parlement en van
de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 1994 betreffende de
bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van
overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds
gebruik van onroerende goederen (PbEG L 280).

Artikel 7:48b

1. De
koop wordt schriftelijk aangegaan. De koopakte moet ten minste de bij
algemene maatregel van bestuur bepaalde gegevens bevatten.

2. De
in lid 1 bedoelde, tussen partijen opgemaakte, akte of een afschrift
daarvan moet aan de koper worden ter hand gesteld, desverlangd tegen
afgifte aan de verkoper van een gedateerd ontvangstbewijs.

3. De
in lid 1 bedoelde akte moet zijn gesteld in de bij algemene maatregel
van bestuur bepaalde taal of talen.

Artikel 7:48c

1.
Gedurende tien dagen na de terhandstelling van de akte of een
afschrift daarvan overeenkomstig artikel 48b lid 2 heeft de koper het
recht de koop zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de akte
niet alle bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gegevens
vermeldt, wordt deze termijn verlengd met de tijd die is verstreken
vanaf de terhandstelling van de akte of een afschrift daarvan totdat
alle ontbrekende gegevens alsnog schriftelijk aan de koper zijn
verstrekt, doch ten hoogste met drie maanden.

2. De
koper oefent zijn in lid 1 bedoelde recht de overeenkomst te
ontbinden uit door binnen de gestelde termijn een daartoe strekkende
verklaring te richten tot de verkoper of tot degene die daartoe
overeenkomstig het in de algemene maatregel van bestuur bepaalde in
de akte is vermeld. De verklaring wordt gedaan op een wijze die voor
bewijs vatbaar is naar het volgens Nederlands internationaal
privaatrecht toepasselijke recht. De gestelde termijn is in acht
genomen, indien een schriftelijke verklaring binnen die termijn is
verzonden.

3. In
geval van ontbinding overeenkomstig de leden 1–2 is de koper
aan de verkoper geen enkele vergoeding verschuldigd.

Artikel 7:48d

De
koper kan binnen de in artikel 48c lid 1 bedoelde termijn niet worden
verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan.
Binnen deze termijn gedane vooruitbetalingen gelden als
onverschuldigd betaald.

Artikel 7:48e

1.
Ontbinding van de koop overeenkomstig artikel 48c leden 1–2
brengt van rechtswege en zonder dat de koper een boete is
verschuldigd de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt
dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening van de
prijs een geldsom leent.

2. In
geval van ontbinding van de koop overeenkomstig artikel 48c leden 1–2
heeft de koper tevens het recht een ingevolge een overeenkomst tussen
de verkoper en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat
de derde aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een
geldsom leent, zonder boete te ontbinden. Op de ontbinding
overeenkomstig de voorgaande zin is artikel 48c lid 2 van
overeenkomstige toepassing.

3. Op
de ontbinding overeenkomstig de leden 1–2 is artikel 48c lid 3
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7:48f

1. De
verkoper moet aan een ieder die verzoekt om inlichtingen over de
onroerende zaak of zaken waarop het in artikel 48a onder a bedoelde,
door hem te koop aangeboden recht betrekking heeft, de volgende
bescheiden ter hand stellen:

a.
een ontwerp van de in artikel 48b lid 1 bedoelde akte;

b.
een schriftelijke mededeling betreffende de wijze waarop nadere
inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. In
reclame voor de onroerende zaak of zaken waarop het in artikel 48a
onder a bedoelde, door de verkoper te koop aangeboden recht
betrekking heeft, moet worden medegedeeld dat de in het vorige lid
bedoelde bescheiden verkrijgbaar zijn, alsmede waar zij verkrijgbaar
zijn.

3.
Tot het aanbrengen van wijzigingen in het overeenkomstig lid 1 onder
a ter hand gestelde ontwerp is de verkoper slechts bevoegd met
wederzijds goedvinden, dan wel indien deze wijzigingen voortvloeien
uit omstandigheden buiten zijn wil.

4. De
verkoper moet wijzigingen als bedoeld in lid 3 mededelen voordat de
koop wordt gesloten. Bovendien moeten zij uitdrukkelijk in de in
artikel 48b lid 1 bedoelde akte worden vermeld.

5. De
in lid 1 onder b bedoelde mededeling moet zijn gesteld in de bij
algemene maatregel van bestuur bepaalde taal.

Artikel 7:48g

1.
Van het bij of krachtens deze afdeling bepaalde kan niet ten nadele
van de koper worden afgeweken.

2.
Aan de koper kan, indien de in de koop bedoelde onroerende zaak is
gelegen op het grondgebied van een lid-staat van de Europese Unie of
van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte, de hem krachtens de richtlijn door het
recht van die staat toegekende bescherming niet worden onthouden,
ongeacht het recht dat de koop beheerst.

Afdeling
12. Ruil

Artikel 7:49

Ruil
is de overeenkomst waarbij partijen zich verbinden elkaar over en
weer een zaak in de plaats van een andere te geven.

Artikel 7:50

De
bepalingen betreffende koop vinden overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat elke partij wordt beschouwd als verkoper voor de
prestatie die zij verschuldigd is, en als koper voor die welke haar
toekomt.

Titel
2. Financiëlezekerheidsovereenkomsten

Artikel 7:51

In
deze titel wordt verstaan onder:

a.
financiëlezekerheidsovereenkomst: een
financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht of een
financiëlezekerheidsovereenkomst tot vestiging van een
pandrecht;

b.
financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht: een
overeenkomst op grond waarvan de onder d of e bedoelde goederen
worden overgedragen als waarborg voor een verplichting;

c.
financiëlezekerheidsovereenkomst tot vestiging van een
pandrecht: een overeenkomst op grond waarvan een pandrecht wordt
verschaft op de onder d of e bedoelde goederen;

d.
geld: op een rekening of deposito gecrediteerd tegoed in geld;

e.
effecten: aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen effecten,
obligaties en andere schuldinstrumenten indien deze op de
kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, en alle andere gewoonlijk
verhandelde effecten waarmee die aandelen, obligaties of andere
effecten via inschrijving, koop of omruiling kunnen worden verkregen
of die aanleiding kunnen geven tot afwikkeling in geld met
uitsluiting van waardepapieren die een betalingsopdracht belichamen,
inclusief rechten van deelneming in instellingen voor collectieve
belegging, geldmarktinstrumenten en vorderingen op of rechten ten
aanzien van een van de voornoemde instrumenten;

f.
gelijkwaardige goederen:

1.
wanneer het betreft geld: hetzelfde bedrag in dezelfde valuta;

2.
wanneer het betreft effecten: effecten van dezelfde uitgevende
instelling of debiteur, behorende tot dezelfde emissie of categorie,
ter waarde van hetzelfde nominale bedrag, luidende in dezelfde valuta
en van dezelfde soort, onderscheidenlijk andere goederen indien de
financiëlezekerheidsoverkomst voorziet in de overdracht daarvan
na het plaatsvinden van een gebeurtenis die betrekking heeft op of
gevolgen heeft voor de effecten waarop de schuldenaar een pandrecht
heeft gevestigd;

g.
executiegrond: verzuim of een andere omstandigheid op grond waarvan
de zekerheidsnemer krachtens een financiëlezekerheidsovereenkomst
of de wet gerechtigd is verpande goederen te verkopen of zich toe te
eigenen dan wel gebruik te maken van een verrekenbeding;

h.
verrekenbeding: een beding in een financiëlezekerheidsovereenkomst
of een overeenkomst waarvan een financiëlezekerheidsovereenkomst
deel uitmaakt, of een wettelijk voorschrift, op grond waarvan bij het
voldoen aan de voorwaarden van een executiegrond:

– de
verplichtingen van partijen onmiddellijk opeisbaar worden, alsmede
omgezet in een verplichting tot het betalen van een bedrag dat hun
geschatte actuele waarde vertegenwoordigt, dan wel de verplichtingen
vervallen en worden vervangen door een verplichting tot het betalen
van het voornoemde bedrag, of

– de
verplichtingen van partijen worden verrekend en alleen het saldo
verschuldigd is.

Artikel 7:52

1.
Deze titel is van toepassing op financiëlezekerheidsovereenkomsten
waarbij ten minste een van de partijen is:

a.
een overheidsinstantie, met inbegrip van:

– instellingen
behorend tot de overheidssector van de lidstaten van de Europese Unie
die belast zijn met of een rol spelen bij het beheer van de
overheidsschuld en;

– instellingen
behorend tot de overheidssector van de lidstaten van de Europese Unie
die zijn gemachtigd om voor klanten rekeningen aan te houden.

b.
een centrale bank, de Europese Centrale Bank, de Bank voor
Internationale Betalingen, een multilaterale ontwikkelingsbank, het
Internationaal Monetair Fonds en de Europese Investeringsbank.

c.
een financiële onderneming onder financieel toezicht, met
inbegrip van een bank, beheerder, beleggingsinstelling,
beleggingsonderneming, financiële instelling, levensverzekeraar
of schadeverzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht.

d.
een centrale tegenpartij, een afwikkelende instantie of een
verrekeningsinstituut als bedoeld in artikel 212a, onderdeel c, d en
e, van de Faillissementswet, inclusief onder het nationale recht van
de lidstaten van de Europese Unie vallende gereglementeerde
instellingen die actief zijn op de markten voor rechten op overdracht
op termijn van goederen, opties en deriv

×

Basket